Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 09:38

Δήμος Καλαμάτας: Σημαντικές παρεμβάσεις στις Δημοτικές Ενότητες - Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. οι μελέτες

Σε συνέχεια του προγραμματισμού που η Δημοτική Αρχή έχει κάνει και υπό τις οδηγίες του Δημάρχου, οι υπηρεσίες συνέταξαν και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι μελέτες που αφορούν σημαντικές παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα και με τα αιτήματα των προέδρων των Κοινοτήτων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί. Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός για τα έργα που προγραμματίζονται είναι αισθητά αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Σε δηλώσεις την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επιθυμούμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε όλα τα χωριά και μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές ερχόμαστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί, αυξάνοντας σχεδόν στο τριπλάσιο τον προϋπολογισμό, αγγίζοντας τις 300.000€».

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Αναλυτικά, εγκρίθηκαν τέσσερις μελέτες με προϋπολογισμό έργων και παρεμβάσεων της τάξεως των 74.400 € η καθεμιά για τις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις μελέτες πρόκειται να γίνουν εργασίες όπως:

1. Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους από τα πρανή των δρόμων, που πιθανόν πρόεκυψαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και απομάκρυνση τους από το κατάστρωμα της οδού, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

2. Επίστρωση του καταστρώματος αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε ημιβραχώδεις δρόμους που πιθανόν χρειαστούν επιπλέον υλικό είτε για εξυγίανση είτε για εξομάλυνση της επιφάνειας κυκλοφορίας.

3. Ισοπέδωση επιφάνειας του καταστρώματος αγροτικών οδών στις Τοπικές Κοινότητες με χρήση γκρέιντερ ή οποιοδήποτε άλλο μηχανικό μέσο κριθεί απαραίτητο (JCB, φορτωτής, φορτωτάκι κ.λπ.).

4. Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες (γράνα) για την συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων με σκοπό την προστασία του καταστρώματος των αγροτικών οδών.

5. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων σε κάθε είδους έδαφος (γράνα) για την συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων με σκοπό την προστασία των χωματόδρομων.

6. Ημερομίσθια μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων ζημιών σε δρόμους, όπως καθιζήσεις –βυθίσματα δρόμων, μικρές καταπτώσεις χαλικιών - πέτρες κ.λπ.

7. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης: α) από μεγάλους ογκολίθους ελάχιστου μήκους 1,2μ. με την χρήση μηχανικού εκσκαφέα (τσάπα) β)από αργολιθοδομή, γ) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

8. Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων δρόμων που καταστρέφονται από τα όμβρια ύδατα.

9. Κατασκευή επενδεδυμένων και ιρλανδικών τάφρων.

10. Κατασκευή σωληνωτών οχετών.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

Επίσης, εγκρίθηκε η μελέτη που αφορά σε «Επισκευές έργων υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων περιοχής Αλαγονίας». Και στην εν λόγω μελέτη, αποτυπώθηκαν ανάγκες όπως αυτές κατεγράφησαν σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς είναι οι άνθρωποι που καθημερινά καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των περιοχών τους. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται στα 80.999,84 €.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τις Κοινότητες Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας.

Συγκεκριμένα η μελέτη προβλέπει:

T.Δ. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

1.Δρόμος από πλατεία Αλαγονίας –Πάνω Μεριά

- Κατασκευή στηθαίoυ ασφάλειας από σκυρόδεμα μήκους 25μ.και ύψους 0,60μ.(πάνω στη στέψη υπάρχοντος τοίχου αν/τήριξης με την διάτρηση και τοποθέτηση βλήτρων ) εμπροσθεν ιδ. Θανασή Παπαδόπουλου.
- Κατασκευή στηθαίoυ ασφάλειας από σκυρόδεμα μήκους 6μ.και ύψους 0,60μ.(πάνω στη στέψη υπάρχοντος τοίχου αν/τήριξης με την διάτρηση και τοποθέτηση βλήτρων )
- Κατασκευή στηθαίου ασφάλειας από λίθινο τοίχο (αργολιθοδομή) μήκους 8μ.και κυμαινόμενου ύψους 0,60μ. εώς 1,50μ. (πάνω στη στέψη υπάρχοντος λίθινου τοίχου αν/τήριξης) δίπλα στην ιδιοκτησία Νικόλαου Δούζη.
- Τμηματική διαπλάτυνση οδοστρώματος με την καθαίρεση ξερολιθιάς και κατασκευή λίθινου τοίχου (αργολιθοδομή) μήκους 25μ.και μέσου ύψους 2,20μ. επι της ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αλεξέα
- Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου έμπροσθεν της λιθοριπής μήκους 25μ. *4,0μ.0,12μ

2.Δρομός προς κοιμητήριο Αλαγονίας

Κατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1,20*1,20- Κατασκευή σωληνωτού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 60 εκ. και μήκους 8μ.
3.Δρομος προς Αγ. Νικόλαο

Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου για δημιουργία επίκλησης προς την επενδεδυμενη έναντι ιδ. Χριστοδουλάκη Αγγελικής μήκους 15μ. *2,5μ.0,20μ.
Διάστρωση σκυροδέματος στην άκρη του δρόμου (τούμπι) για την επιφανειακή παροχέτευση τον όμβριων στο ρέμα μήκους 40μ.
4. Δρόμος Αλαγονίας –Πηγών έμπροσθεν Σχολείου

Κατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1,50*1,50- Κατασκευή σωληνωτού οχετού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 100 εκ. και μήκους 8μ.
5. Δρόμος προς Πάνω Μεριά (πλησίον Ηρώου)

Κατασκευή λιθορριπης για την προστασία του πρανούς καταντι του δρόμου μήκους 15μ. *3,50μ.1,20μ.
Κατασκευή επεδεδυμενής τάφρου με στηθαίο μήκους 15μ. *2,0μ.*0,15μ.
Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου έμπροσθεν της λιθοριπής με στηθαίο μήκους 15μ. *3,0μ.0,12μ.
T.Δ. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ

1.Δρόμος προς Ι.Μ. Σιδηρόπορτας περιοχή ΤΖΑΝΕΙΚΗ ΒΡΥΣΗ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΪΚΑ

Ασφαλτοστρώσεις καταστραμμένων τμημάτων του τσιμεντοδρομου μήκους 350μ.
T.Δ. ΝΕΔΟΥΣΑΣ

1.Δρόμος προς περιοχή ΚΟΥΒΕΛΟ

Τσιμεντόστρωση δρόμου έμπροσθεν ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Σούμπλη μήκους 50μ.*5μ.
Κατασκευή λίθινου τοίχου (αργολιθοδομή) μήκους 20μ.και ύψους από 1,20μ.
T.Δ. ΛΑΔΑ

1.Δρόμος προς Γήπεδο περιοχή ΟΜΑΛΕΑ

Καθαίρεση σκυροδέματος και τοποθέτηση υπάρχουσας σχάρας όμβριων.
2. Κεντρικός Δρόμος από Λαδά προς Αγ. Παρασκευή περιοχή ΛΟΥΤΣΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Κατασκευή λίθινου τοίχου (αργολιθοδομή) μήκους 16μ.και ύψους από 3μ.
Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος στην δεξαμενή 10μ.
3. Κεντρικός Δρόμος από Λαδά προς Αγ. Παρασκευή τμήμα από διασταύρωση για αμπέλια προς Αγ. Παρασκευή

Κατασκευή κρασπέδου στο υπάρχων ρείθρο του ασφαλτόδρομου με σκοπό την ελεύθερη απορροή των οβριών υδάτων σε φυσικούς αποδέκτες .
T.Δ. ΠΗΓΩΝ

1. Δρόμος στη θέση ΠΟΤΑΜΙ κατασκευή δυο εγκάρσιων & εκβάθυνση γράνας σε μήκος 100μ., στη θέση Μουρτζεϊκα κατασκευή ενός εγκάρσιου ,έμπροσθεν ιδ. Μρεζερακου Βαρβάρας κατασκευή ενός εγκαρσίου , έμπροσθεν ιδ. Λαγκαδέα κατασκευή ενός εγκάρσιου & εκβάθυνση γράνας σε μήκος 60μ.

2. Δρόμος στη θέση Χριστοδουλείκος βράχος διαπλάτυνση οδοστρώματος δρόμου με την Κατασκευή λίθινου τοίχου (αργολιθοδομή) μήκους 16μ.και ύψους από 2μ.

T.Δ. ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ

Δρόμος προς περιοχή KATΩ ΧΩΡΑ

- Κατασκευή λίθινου τοίχου (αργολιθοδομή) μήκους 6μ.και μέσου ύψους από 3μ.
- Κατασκευή λίθινου τοίχου (αργολιθοδομή) μήκους 16μ.και ύψους από 2,5μ. έμπροσθεν ιδ. Στρούμπου Λεωνίδα.
- Τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 15μ.*4μ & κατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1,50*1,00 έμπροσθεν ιδ. Καρνούσκου Παναγιώτα.
- Τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 30μ.*3,5μ στο βύθισμα.

Ο Αντιδήμαρχος Δ. Μαστραγγελόπουλος, σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αυτά είναι η αρχή. Όπως έχει τονίσει ο Δήμαρχος, στόχος είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα σε όλο το Δήμο και με τις παρεμβάσεις αυτές εκεί στοχεύουμε. Να συμπληρώσω ακόμα ότι ήδη συνεργεία αυτεπιστασίας καθημερινά προβαίνουν σε παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, ενώ ήδη συντάσσεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πρόγραμμα για εκτεταμένες παρεμβάσεις στις γειτονιές της πόλης, που θα ακολουθήσει».

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα