Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 10:41

Ρύθμιση 120 δόσεων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Του οικονομολόγου Κωνσταντίνου Παύλου Κρανιώτη

1) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άνοιξε τη Δευτέρα 05/02/2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Τώρα σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χρέη που κυμαίνονται έως 50.000,00 ευρώ δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν μελέτη βιωσιμότητας καθώς προβλέπεται για αυτούς μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία για την υπαγωγή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Τα κριτήρια καθώς και οι προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στην απλοποιημένη διαδικασία υπαγωγής της ρύθμισης του Ν.4469/2017 (Α΄62) είναι αρκετά και δυστυχώς λίγες θα είναι και σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να διακανονίσουν τα χρέη τους.

Δικαίωμα ένταξης στον νόμο, έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία οι ιδιώτες καθώς και όσοι έχουν κάνει διακοπή της δραστηριότητάς τους.

Ναι μεν δε χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας αλλά εάν ένα πιστωτής ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία από το σύνολο των απαιτήσεων, εκτιμήσει ως μη βιώσιμο τον οφειλέτη τότε δε μπορεί o οφειλέτης να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Για να κριθεί λοιπόν ένας οφειλέτης βιώσιμος θα πρέπει:

-Η επιχείρηση να έχει κέρδη την τελευταία μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης ή να έχει η επιχείρηση θετική καθαρή θέση αν τηρεί διπλογραφικό σύστημα. Το θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να προκύπτει προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

-Κάνοντας την πράξη: οφειλές / καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων να βγαίνει πηλίκο ίσο ή μικρότερο του 8.

Εφόσον ο οφειλέτης λοιπόν καταφέρει να ενταχθεί αυτά τα οποία κερδίζει είναι να :

-Αφαιρούνται τόκοι υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα

-Αφαιρείται 95% των προστίμων από τις απαιτήσεις του Δημοσίου και

-Αφαιρείται 85% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους από τις απαιτήσεις του Δημοσίου και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Οι δόσεις στις οποίες γίνεται η αποπληρωμή :

Είναι έως 120 όσον αφορά το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50,00€ ανά πιστωτή.

Το ύψος βέβαια των ετήσιων δόσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το 33% των καθαρών εσόδων του οφειλέτη.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (εφεξής θεσμικών πιστωτών) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120, ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24.

Όλοι οι πιστωτές επιτρέπεται να υποβάλλουν αντιπροτάσεις αλλά αν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση τότε το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο Εuribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και για τους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό.

Η αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.keyd.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 31/12/2018.

Οι οφειλές που περιλαμβάνονται είναι οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΤΑ (δικηγόροι, γιατροί κ.λπ.) με πτωχευτική ικανότητα οι οποίοι έχουν οφειλές κάτω έως 50.000,00€ θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μετά τις 19 Μαρτίου του 2018 λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των εισφορών του έτους 2016 έως την 28/02/2018 και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα μπορούν και αυτοί μετά τις 28/05/2018.

2) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.4514/2018

Παράλληλα στο τέλος του προηγούμενου μήνα και συγκεκριμένα τον Νόμο 4514/2018 δίνεται η δυνατότητα σε όλους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες σε 12 ή σε 24 δόσεις εάν πρόκειται για έκτακτες οφειλές, βασική βέβαια προϋπόθεση εάν πρόκειται για επιχείρηση θα είναι να έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων 5 ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων 5 ετών καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους.

Η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική καθώς φορολογούμενοι που έχουν ήδη κάποια ρύθμιση, όπως αυτή των 100 δόσεων, θα πρέπει για να μην τη χάσουν είτε να πληρώσουν είτε να ρυθμίσουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές οφειλές τους, δηλαδή πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

3) ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4469/2017

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια νέα εξωδικαστική κατά βάση συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων. Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως προβλέπεται στον Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α 62/3.5.2017), ρυθμίζεται για πρώτη φορά το σύνολο των χρηματικών υποχρεώσεων βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών με την πλειοψηφία των πιστωτών τους (στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο οι ιδιώτες πιστωτές, όσο και ο δημόσιος τομέας, δηλ. το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.). Η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (εφεξής «Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.»), εφαρμόζεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προϋποθέτει επιτυχή διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ της αιτούσας επιχείρησης και των πιστωτών της καθώς απαιτούνται αρκετές προϋποθέσεις και κριτήρια προκειμένου να ενταχθεί κάποιος σε αυτή τη ρύθμιση.

Εν κατακλείδι, ο σκοπός του Ν. 4469/2017 είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων για το λόγο αυτό οι αιτήσεις οι οποίες συνοδεύονται με πληθώρα δικαιολογητικών καλό θα ήταν να είναι όσο πιο ολοκληρωμένες και ειλικρινείς γίνετε διότι μόνο έτσι οι επιχειρήσεις θα έχουν μία βιώσιμη λύση.

Αυτό που μένει να δούμε είναι εάν θα καταφέρουν οι επιχειρήσεις να ενταχθούν στην διαδικασία υπαγωγής της ρύθμισης των οφειλών τους προκειμένου να αποσυμφοριστούν από τα δυσβάσταχτα χρέη και τις κατασχέσεις τόσο των λογαριασμών τους όσο και των ακινήτων ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν και να τους δοθεί μια πραγματική δυνατότητα επιβίωσης της επιχείρησης τους διότι εάν δεν επανεξεταστούν τα κριτήρια η ρύθμιση των 120 δόσεων αντί να είναι ρύθμιση ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι μία ρύθμιση που θα μείνει μόνο στα λόγια.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα