Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 09:35

Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις χρηματοδότησης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1710/07-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» αφορά αποκλειστικά τον Τομέα Θαλάσσιας Αλιείας.
Στόχος της ενισχυόμενης δράσης με τη στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι η εξισορρόπηση συγκεκριμένου τμήματος του αλιευτικού στόλου με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο τμήμα αυτό. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική Παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.
Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει:
- Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ - ΚΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των στοιχείων του σκάφους (π.χ. GT, kW, LOA, έτος έναρξης πλόων, ιδιοκτησία, αλιευτικό εργαλείο, κ.λπ.) και την τυχόν διόρθωση αυτών, ώστε να υπάρχει πλήρης ταύτιση μεταξύ στοιχείων ναυτιλιακών εγγράφων και ΕΑΜ – ΚΑΜ.
- Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρησής τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους, ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυθού (OTB) ή/και γρι-γρι (PS).
- Να φέρουν μηχανή. Σκάφη χωρίς μηχανή (κωπήλατα) δεν εντάσσονται στο Μέτρο.
- Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το έτος έναρξης πλόων (ΕΕΠ).
- Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ' έτος στη διάρκεια των δύο ημε- ρολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
- Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.
- Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
- Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Π.ΑΛ. 2007 - 2013 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που έχει επιδοτηθεί η αγορά συστημάτων VMS ή ERS για το σκάφος, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.Θ., μετά την υλοποίηση της πράξης (διάλυση του σκάφους) θα ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για πιθανή ανάκτηση μέρους ή του συνόλου της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε για τα εν λόγω συστήματα.
- Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών.
- Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης έως και τις 04 Δεκεμβρίου 2017 & ώρα 15:00, ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.Θ. aposyrsi.alieia.gr και μετά την οριστικοποίησή της θα παράγεται αποδεικτικό όπου θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι συνιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και στη συνέχεια θα αποστέλλεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.Θ. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησης για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10 (εις διπλούν). Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το Μέτρο, περιγράφονται στην προκήρυξη του μέτρου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία επίσης μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

04/2021

Περισσότερο διαβασμένα