Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 14:34

«Επιχειρούμε Έξω»: Αναρτήθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αναρτήθηκε χθες στο πρόγραμμα Διαύγεια, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για ένταξή τους στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 8 Ιανουαρίου 2018.

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης φθάνει έως το 50%.

Στόχος, είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο www.ependyseis.gr/mis

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν ή μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν.

Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

- Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής µε περίπτερο μέχρι 20 τµ, µε ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 €

- Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής µε περίπτερο μέχρι 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 €

- Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής µε περίπτερο άνω των 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 €

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία / Φάρμακα.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας, µε επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης.
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση.
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός).
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.).
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.