Δευτέρα, 07 Μαϊος 2018 13:58

Ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης

Ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης

Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019 για παιδιά, με έτος γέννησης 2015 μέχρι Μάρτιο του 2016.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται θα από τις 10 έως τις 31 Μαΐου 2018. Γίνονται δεκτά παιδιά που το Σεπτέμβριο του 2018 θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη, μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. Από το σχολικό έτος 2018-19 τα προνήπια θα εγγράφονται υποχρεωτικά στο νηπιαγωγείο (ΑΔΑ: 6ΠΧ64653ΠΣ-ΠΦΕ).
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Μεσσήνης είναι:
• Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Δαρδανελίων 6, Συνοικισμός) τηλ: 27220 22311
• Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μητροπέτροβα, υδραγωγείο) τηλ: 27220 24260
• Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μεταμ. Σωτήρος, πλησίον Δημαρχείου) τηλ: 27220 24324
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανδρούσας (Ανδρούσα) τηλ: 27220 41276
Τα έντυπα των αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς, από όλους τους παιδικούς σταθμούς Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ανδρούσας. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Διοίκησης Παιδικών Σταθμών (οδός Μεταμορφ. Σωτήρος- πλησίον Δημαρχείου) από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι τις εργάσιμες μέρες. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν το Σεπτέμβριο από την αρμόδια επιτροπή εγγραφών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27220 24324.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του πατέρα, ή της μητέρας, ή του κηδεμόνα του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης. Σε περίπτωση επανεγγραφής απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση.
3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού από παιδίατρο συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (το έντυπο θα χορηγηθεί από την υπηρεσία) καθώς και αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Σε περίπτωση που ο γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα.
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων του τρέχοντος οικ. έτους.
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
7. Αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής (των γονέων και του παιδιού) στην Ελλάδα σε ισχύ (για τα παιδιά των αλλοδαπών γονέων).

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήµατος απαιτείται η προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, ή ακριβές αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά όταν συντρέχουν ειδικοί κοινωνικοί λόγοι για μείωση ή απαλλαγή τροφείων:
• Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου (για γονείς διαζευγμένους) και δικαστική απόφαση για επιμέλεια παιδιών ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.
• Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (για παιδί ορφανό)
• Βεβαίωση ΚΕΠΑ (για γονέα ή άλλο τέκνο με αναπηρία 67% και άνω)
• Βεβαίωση από το στρατό (για γονέα στρατιώτη)
• Αντίγραφο αποφ. δικαιούχου δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκριτικής απόφ. ένταξης στο ΚΕΑ (για γονείς άπορους)
• Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος (για γονέα φυλακισμένο)
Για τις περιπτώσεις τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών αρκεί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νέου Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας Δηµοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) καθιερώνεται σύστημα μοριοδότησης με κοινωνικά-οικογενειακά- εργασιακά - οικονομικά κριτήρια τα οποία έχουν εξειδικευθεί με την υπ΄αριθ. 125/25-4-2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μονογονεϊκή οικογένεια 30 µόρια
Πολύτεκνη οικογένεια 25 μόρια
Τρίτεκνη οικογένεια 20 μόρια
Γονείς σπουδαστές ή φοιτητές ή στρατευµένοι 20 µόρια
Αν υπάρχει παιδί µε ποσοστό αναπηρίας> 35% στην οικογένεια 20 µόρια
Γονιός µε ποσοστό αναπηρίας>50% 30 µόρια
Άνεργος πατέρας (δελτίο ανεργίας) 10 µόρια
Άνεργη µητέρα (δελτίο ανεργίας) 10 µόρια
Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας 5 µόρια

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Εργαζόµενος πατέρας 50 µόρια
Εργαζόµενη µητέρα 50 µόρια

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Κάτοικος Δήµου Μεσσήνης 20 µόρια
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
Εγγραφή (ήδη εγγεγραμμένων προηγουμένου έτους) παιδιών 50 µόρια
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Εισόδηµα µέχρι 12.000€ 50 µόρια
Εισόδηµα από 12.001€-20.000€ 40 µόρια
Εισόδηµα από 20.001€-25.000€ 30 µόρια
Εισόδηµα από 25.001€-30.000€ 20 µόρια
Εισόδηµα από 30.001€-35.000€ 15 µόρια
Εισόδηµα από 35.001€-40.000€ 10 µόρια
Εισόδηµα από 40.001€-45.000€ 5 µόρια
Εισόδημα από 45.000€ και άνω 0 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, η κατάταξη θα γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθµία, θα πραγµατοποιείται κλήρωση, η οποία θα διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής παρουσία των ενδιαφεροµένων.
Εξαιρούνται από τη µοριοδότηση και εγγράφονται κατά προτεραιότητα:
1) ορφανά παιδιά από ένα ή δύο γονείς.
2) παιδιά με γονέα στη φυλακή
3) παιδιά εργαζομένων µητέρων, όταν ήδη το ένα παιδί της ίδιας οικογένειας έχει επιλεγεί σε µια κατηγορία µε το σύστηµα µοριοδότησης,
4) παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δοµών κατά της βίας των γυναικών ή άλλων καταστάσεων που βεβαιώνονται µετά από κοινωνική έρευνα)
Εγγραφές παιδιών κατ’ εξαίρεση µπορούν να γίνονται κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση είναι:
1) Για εργαζόµενους:
• Στον ιδιωτικό τοµέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο µηχανογραφηµένων ενσήµων του πρώτου τριµήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύµβασης µε τον εργοδότη.
• Στο Δηµόσιο, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
2) Για ελεύθερους επαγγελµατίες:
• Όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι εκτός πρωτογενή τοµέα, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος.
• Όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.
3) Για άνεργους γονείς:
• Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όµως εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, µε εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόµενου όπου προσκοµίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
4) Για γονείς µε παιδί µε ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα µε ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση ΚΕΠΑ.
5) Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθµό, εκτός των αναφερόµενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαµονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαµονής, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
6) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό
δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαµήνου σπουδών από τη Γραµµατεία της Σχολής.
8) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από
αρµόδια στρατιωτική υπηρεσία.
9) Για διαζευγµένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου, ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιµέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιµέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι ή εν διαστάσει.
Οι αιτούντες, κατά την υποβολή της αίτησης, θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες και θα προσκοµίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα το αποδεικνύουν.
10) Για γονέα φυλακισμένο απαιτείται έγγραφο του σωφρονιστικού ιδρύματος που κρατείται.
Σε περίπτωση µη προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, δεν υπολογίζονται τα επιπλέον µόρια της συγκεκριµένης κατηγορίας.
Η φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προβλέπει μια ελάχιστη μηνιαία εισφορά των γονέων, που έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η φιλοξενία είναι δωρεάν:
1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 € θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 15 €.
2. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.000,01 € έως 20.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 25 €.
3. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 € έως 25.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 30 €.
4. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.000,01 € έως 30.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 35 €.
5. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,01 € έως 35.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 40 €.
6. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.000,01 € έως 40.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 45 €.
7. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,01 € και άνω, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 50 €.

Στην περίπτωση που φιλοξενούνται από την ίδια οικογένεια δύο τέκνα, το δεύτερο τέκνο δικαιούται έκπτωση 50%.
Μειωμένα τροφεία θα καταβάλουν :
1. Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% από τα προβλεπόμενα ποσά των με αριθ. 3 έως 7 ανωτέρω κλιμάκων.
2. Οι τρίτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 30% από τα προβλεπόμενα ποσά των κλιμάκων με αριθ. 2 έως 6.
Πλήρης απαλλαγή τροφείων :
1. Οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00 €.
2. Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
3. Οι άπορες οικογένειες.
4. Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς .
5. Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
6. Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.
7. Τα παιδιά με γονέα στη φυλακή.

Τα τροφεία θα καταβάλλονται για όλους τους μήνες, εκτός του Αυγούστου, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης.

 

DIEK ARKADIA 2

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ 

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022