Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 19:02

Σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των υπ. Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη για τα ΑΕΙ - Τι προβλέπει

Σε αλλαγές που αφορούν στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην ασφάλεια στους χώρους των πανεπιστημίων επιχειρεί να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στο opengov.gr νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, και θα παραμείνει ανοικτό για σχολιασμό για μία εβδομάδα, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00.

Περιλαμβάνει 31 άρθρα, 7 εκ των οποίων αφορούν στις αλλαγές για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 7 στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των ΑΕΙ, 9 στο Πειθαρχικό Δίκαιο των ΑΕΙ και ένα που αφορά στη θέσπιση χρονικού ορίου φοίτησης.

Από τις αλλαγές που προτείνονται, για φέτος προγραμματίζεται να ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού των βάσεων των πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς επίσης και η δυνατότητα κατάθεσης μηχανογραφικού για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ με βάση το απολυτήριο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τρεις είναι οι βασικές αλλαγές επιφέρει το εν λόγω σχέδιο νόμου, όσον αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αφορούν στον τρόπο καθορισμού των βάσεων εισαγωγής των τμημάτων, τη διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού και το χρονικό όριο φοίτησης.

«Το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές που στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες του συστήματος και βρίσκονται στον πυρήνα των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε σχετικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Με το νομοσχέδιο προτείνεται η καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα πανεπιστημιακά τμήματα όχι με απόλυτο αριθμό (πχ. 10), αλλά ορισμένη από το κάθε τμήμα. Μάλιστα, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις (2021).

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, η ΕΒΕ θα διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο. Ο μέσος αυτός όρος θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που θα έχει αποφασιστεί από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και θα στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής θα πρέπει βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου (προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης έως 31 Αυγούστου) και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Ενδεικτικά, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ως παράδειγμα το εύρος 80%-120%.

Ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση θα καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία θα εκδίδεται εντός δύο μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής από το υπουργείο. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, θα συγκεντρώνεται σε μία Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, προβλέπονται τα εξής:

- Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4].

- Το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ).

Έτσι, για παράδειγμα εάν ο μέσος όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου είναι 12/20 και ένα τμήμα έχει ορίσει το ποσοστό Χ% στο 90%, τότε η ελάχιστη βάση εισαγωγής για το εν λόγω τμήμα θα είναι το 10,8.

Σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν θα καθορίσει τον εν λόγω συντελεστή, ο καθορισμός του θα γίνεται από το υπουργείο.

Στην περίπτωση που κάποια τμήματα εντάσσονται σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, θα λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος μεταξύ των Πεδίων.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει την περαιτέρω ενίσχυση της αυτονομίας των τμημάτων, περιλαμβάνοντας διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα να επιλέγουν συντελεστές βαρύτητας για όποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα επιθυμούν. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει από του χρόνου (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022).

Διαδικασία συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Το νομοσχέδιο προβλέπει περιορισμό του αριθμού επιλογών κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς επίσης και δύο φάσεις κατάθεσης Μηχανογραφικών. Οι αλλαγές αυτές, ωστόσο, προγραμματίζεται να ισχύσουν από τις επόμενες Πανελλαδικές (2022).

Ειδικότερα, προβλέπεται Α' φάση συμπλήρωσης Μηχανογραφικού, με τους υποψήφιους να μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων στο μηχανογραφικό. Για τα ΓΕΛ, ο αριθμός των επιλογών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ το 20%.

Η Β' φάση θα πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων και σε αυτή θα μπορούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν θα έχουν περιορισμό στις επιλογές τους σε αυτή τη φάση, η οποία θα αφορά τις εναπομείνασες θέσεις από την Α' φάση.

Παράλληλο Μηχανογραφικό

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την υποβολή παράλληλου Μηχανογραφικού για όσους τελειόφοιτους ή υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων ενδιαφέρονται, για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ. Η εισαγωγή θα γίνεται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου.

Η δυνατότητα του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα ισχύσει από φέτος (Πανελλαδικές 2021).

Χρονικό όριο φοίτησης

Για τα 4ετή προγράμματα σπουδών, το νομοσχέδιο καθορίζει το χρονικό περιθώριο για ολοκλήρωση των σπουδών στα ν+2 χρόνια. Για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ετών, το όριο θα είναι ν+3. Για παράδειγμα, το όριο φοίτησης σε μία σχολή 5ετούς φοίτησης θα είναι τα 8 χρόνια, ενώ σε μία σχολή 4ετούς φοίτησης θα είναι τα 6 χρόνια.

Στο σχέδιο νόμου υπάρχει πρόβλεψη για εξαιρέσεις για όσους φοιτητές αποδεδειγμένα εργάζονται ή επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας, το όριο θα αφορά τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΕΙ

Τρεις άξονες έχει το νομοσχέδιο για την προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας και την αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος: την ελεγχόμενη είσοδο στα ΑΕΙ και σύσταση δομών ασφαλείας, τη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ) και την ενίσχυση διατάξεων πειθαρχικού δικαίου.

«Τα πανεπιστήμια αποτελούν κρίσιμες δημόσιες υποδομές, που δέχονται απειλές ασφαλείας και προστασίας διεθνώς», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας το πλαίσιο ασφάλειας για τα ΑΕΙ. Ιδιαίτερα, όπως είπε, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν να αντιμετωπίσουν επιπλέον απειλές, πέραν φυσικών καταστροφών, κυβερνοεπιθέσεων, κ.ά., όπως είναι η βίαιη δράση ορισμένων ομάδων. «Με το νομοσχέδιο αυτό φέρνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και ασφάλειας των ΑΕΙ», επισήμανε, «επιχειρώντας να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή που υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια».

Συγκεκριμένα σχετικά με την ΟΠΠΙ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι πρόκειται για ήπια κοινοτική αστυνόμευση, χωρίς όπλα.

Ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος

Το νομοσχέδιο προβλέπει την ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο στον χώρο των ΑΕΙ. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, για παράδειγμα σε πανεπιστήμια που συνορεύουν με πάρκα, η ελεγχόμενη είσοδος θα γίνεται στους εσωτερικούς χώρους.

Κάθε ΑΕΙ θα έχει, επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

Κάθε ΑΕΙ, θα καταρτίζει (κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας που συστήνεται με το νομοσχέδιο) σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικά και μη μέτρα ασφαλείας του ΑΕΙ για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και οι χώροι εφαρμογής αυτών. Το σχέδιο ασφαλείας και προστασίας θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ΑΕΙ.

Επιπλέον, προβλέπεται για κάθε πανεπιστήμιο η σύσταση αυτοτελούς οργανικής δομής, της «Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του ΑΕΙ. Αποστολή της, μεταξύ άλλων, η φύλαξη υποδομών και εγκαταστάσεων και η παρακολούθηση και υποστήριξη του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης.

Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Η ΟΠΠΙ θα είναι μία ομάδα με ειδική εκπαίδευση από την ΕΛΑΣ, που θα φέρει ειδική στολή, θα υπάγεται στην ΕΛΑΣ και θα συνεργάζεται με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη του εκάστοτε ΑΕΙ. Η ομάδα θα έχει πλήρη αστυνομικά καθήκοντα, αλλά δεν θα φέρει πυροβόλα όπλα.

Αποστολή της ΟΠΠΙ είναι η προστασία και ασφάλεια των ΑΕΙ και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, η ΟΠΠΙ θα είναι αρμόδια κυρίως για την αποτροπή τέλεσης αδικημάτων εντός των χώρων των ΑΕΙ, τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων μαζί με το προσωπικό των ΑΕΙ, την πραγματοποίηση περιπολιών, και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Όπως προβλέπεται, θα συσταθούν 1.000 οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών για να στελεχώσουν την εν λόγω Ομάδα. Οι θέσεις αυτές θα κατανέμονται και θα ανακατανέμονται στα ΑΕΙ ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πειθαρχικό Δίκαιο

Το νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνει διατάξεις για πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές, ενώ προβλέπεται και η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου Φοιτητών.

Αναλυτικότερα, στις διατάξεις ορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα από πλευράς φοιτητών. Αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων, τη λογοκλοπή, την εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, την εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και την τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός του ιδρύματος, εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα

Ακολούθως, προβλέπονται και οι πειθαρχικές ποινές, οι οποίες ανάλογα με το παράπτωμα «κινούνται» από την έγγραφη επίπληξη έως και την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το τμήμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα