Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021 15:56

Ενισχύεται η συμβολή των Επιμελητηρίων στην επιχειρηματικότητα, όχι μόνο αναπτυξιακά, αλλά και για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης

Επανακαθορίζεται ο ρόλος και η συμβολή των Επιμελητηρίων προς την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο για αναπτυξιακούς λόγους, αλλά και για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (π.χ. κορονοϊός, φυσικές καταστροφές).

Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή και αφορά στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, προβλέπεται πώς και πότε συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, ενώ αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν στη συμβολή τους στην επιχειρηματικότητα, επιλύονται θέματα επιχορηγήσεων, απασχόλησης καθώς και ότι μπορούν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τα Επιμελητήρια, εκτός των άλλων, ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού τους:

α. Μπορούν να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση:

αα. επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

ββ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) με σκοπούς:

αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,

ββ. την παροχή μη τυπικής μάθησης στα μέλη τους, εφόσον οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Θ' του ν. 4093/2012 (Α' 222),

γγ. την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και

δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται σαφώς από τις αρμοδιότητες Δημοσίου Δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των επιμελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών μηνών από την ίδρυσή τους, και με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής, στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υποβολή έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρεία, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την αποστολή των επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής η ποινή της αργίας έως δύο μηνών.

γ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για τη συμμετοχή Επιμελητηρίων σε Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), επιτρέπεται η αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού τους μετά από έγκριση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης το οικείο επιμελητήριο καταθέτει αίτηση, η οποία περιλαμβάνει: αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να επενδύσει και έκθεση Τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

δ. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιρειών καθώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιρειών, ούτε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή τεχνικού έργου με αυτές.

ε. Διεξάγουν σεμινάρια, οργανώνουν συνέδρια και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.

ζ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε επιμελητηρίου.

η. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε επιμελητηρίου. Από το ως άνω ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου με αποκλειστικό σκοπό τη δωρεάν διάθεση υγειονομικού υλικού προς τους επαγγελματίες και εμπόρους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 για χρονικό διάστημα έξι μηνών αρχόμενου από την 1η.4.2020.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα επιμελητηρίου, με σκοπό αποκλειστικά την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων των φορέων του, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4497/2017.

Σημειώνεται ότι η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων του α' εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη του τακτικού προσωπικού του οικείου επιμελητηρίου.

Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα επιμελητηρίου, με σκοπό αποκλειστικά την παροχή κάθε μορφής δωρεάς προς φορείς του δημοσίου τομέα.

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε επιμελητηρίου.

ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της.

κ. Τα Επιμελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς ιδιόκτητους χώρους για τη στέγαση και κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους, την επίτευξη των σκοπών τους, ως και τη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα μέλη τους, και εφόσον τα εναπομένοντα διαθέσιμα κεφάλαια αυτών, μετ'αφαίρεση του κόστους αγοράς ακινήτου, επαρκούν για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, παρεχομένης προς τούτο προηγούμενης εγγράφου ειδικής διαβεβαιώσεως της Διοικητικής Επιτροπής αυτών, δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης να προβαίνουν σε αγορά ακινήτου κατάλληλου και πρόσφορου για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Η ως άνω αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητα και δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 14 του ν. 2042/1992.

λ. Για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της, τα επιμελητήρια μπορούν να προβαίνουν σε επιχορηγήσεις υπέρ των πληγεισών επιχειρήσεων. Γι αυτό, εκδίδεται απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της χρηματικής ενίσχυσης, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του επιμελητηρίου. Το ως άνω ποσό δεν προσμετράται στο συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ANTHOKOMIKH 2024

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα