Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018 23:19

Αποστόλου: Ανάγκη να επενδύσουμε στην ηλικιακή ανανέωση και αναδιάρθρωση της αγροτικού τομέα

Πρόοδο κι επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 διαπίστωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, στην ομιλία τουστη Συνεδρίαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που πραγματοποιείται στη Χαλκίδα.

Τόνισε από τη μεριά του πως βασικά στοιχεία της πολιτικής του ΥΠΑΑΤ και της Κυβέρνησης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, που αποτελούν, όπως είπε, προτεραιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ και συνιστούν μαζί με τους στόχους της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ισόρροπης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών,  τις κύριες στρατηγικές επιλογές της πολιτικής του υπουργείου για την παραγωγική ανάταξη της χώρας.

Αναφέρθηκε επίσης στην προωθούμενη τροποποίηση του ΠΑΑ με την οποία ανακατανέμονται πόροι 300 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων -είπε_ θα εξασφαλιστεί η ένταξη στο πρόγραμμα όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

 

Ανέφερε μεταξύ άλλων: "Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και η δυναμική που αναπτύσσεται δικαίωσε τις επιλογές μας να προκηρύξουμε τα μέτρα των σχεδίων βελτίωσης και της μεταποίησης με το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του ΠΑΑ, αλλά και την απόφασή μας να ενισχύσουμε με επιπλέον πόρους, μέτρα όπως αυτό της πρώτης εγκατάστασης νέων στο πρωτογενή τομέα. 

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αλλά θεωρώ και για το σύνολο της ευρωπαϊκής γεωργίας να επενδύσουμε στην ηλικιακή ανανέωση και αναδιάρθρωση του τομέα, όπως επανειλημμένα και ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας έχει τονίσει αλλά και στο σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ έχει αναδειχθεί. 

Όπως λοιπόν θα έχετε ήδη δει στην προτεινόμενη τροποποίηση του ΠΑΑ, πρόκειται να διαθέσουμε, μέσω ανακατανομής πόρων, συνολικά 300 εκ. € για την έγκριση όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και ανέρχονται σε περίπου 16.000, ενώ ταυτόχρονα θα κατευθύνουμε επιπλέον πόρους για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ. 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και οι επενδύσεις όμως προϋποθέτουν ενθάρρυνση των συνεργασιών, ισχυρούς και ζωντανούς δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικής κοινότητας και παραγωγικού ιστού, για την προώθηση της καινοτομίας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας". 

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα  του υπουργείου για την απορρόφηση του ΠΑΑ και τον προγραμματισμό προκηρύξεων Μέτρων του Προγράμματος για τους επόμενους μήνες:

Η απορρόφηση της κοινοτικής συνδρομής στον νέο ΠΑΑ με τις μέχρι σήμερα πληρωμές, έχει ξεπεράσει το 33,5 % μαζί με τους πόρους της προκαταβολής (31,18 % χωρίς προκαταβολή) που έχουν εισρεύσει στη χώρα.

Με αυτές τις επιδόσεις:

 • το ΠΑΑ υπερκάλυψε το στόχο του ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο ΠΔΕ και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα μεταξύ των 20 επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 • το ΠΑΑ ξεπέρασε τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης πόρων, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών μελών, και μάλιστα είναι δεύτερο ως προς το ρυθμό αύξησης πληρωμών μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε.

 • έχει υπερκαλυφθεί ήδη από το 2017 ο κανόνας ν+3 και για το έτος 2018, ενώ έχει ήδη καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της υποχρέωσης πληρωμών και για το έτος 2019.

 • Οι πληρωμές του ΠΑΑ στην τριετία 2015-2017 είναι οι υψηλότερες κατ΄ έτος της τελευταίας δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων των Μέτρων του ΠΑΑ που αφορά τους προσεχείς μήνες έχει ως εξής:

 • «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» ύψους 15.000.000 ευρώ.

 • «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 20.000.000 ευρώ.

 • Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων ύψους 38 εκατ. ευρώ.

 • Οι δράσεις της βιολογικής γεωργίας, ύψους 100 εκατ. €.

 • Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης 12 εκατ. ευρώ.

 • Οι λοιπές δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις από τα προγράμματα CLLD/LEADER, με την ολοκλήρωση της αναμόρφωσής τους από τις ΟΤΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το παρελθόν αποτελεί στρατηγική επιλογή στην υλοποίηση του νέου Προγράμματος η συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με τις Περιφέρειες της χώρας, εκχωρώντας σε αυτές σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και πόρους που ξεπερνούν το 37% των πόρων του ΠΑΑ, ενώ για την υποστήριξη της διοικητικής επάρκειας των υπηρεσιών των Περιφερειών εκχωρήθηκε τεχνική βοήθεια ύψους 8 εκ. € περίπου.

Τέλος και σε συνέχεια σχετικών διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δρομολογήθηκε συνεργασία για την εκπόνηση της κανονιστικά προβλεπόμενης ex ante μελέτης για την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΠΑΑ, μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν προκηρυχθεί:

 1. Σχέδια Βελτίωσης, προκηρύχθηκε με πόρους 316 εκ. €.

 2. Ομάδες Παραγωγών, προκηρύχθηκε με πόρους 25 εκ. €.

 3. Δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές όπως

α) αγροτική οδοποιία, προκηρύχθηκε με 40 εκ. € ενώ υπερδεσμεύτηκαν διπλάσιοι πόροι για την ικανοποίηση των αιτημάτων,

β) εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα. Το μέτρο προκηρύχθηκε με 180 εκ. € για τα μεγάλα έργα, ενώ αναμένεται απάντηση της ΕΝΠΕ για την έκδοση απόφασης κατανομής πόρων ύψους 120 εκ. € για τα μικρότερα από 2,2 εκ. € έργα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες.

 1. Συνεργασία – καινοτομία. Το μέτρο προκηρύχθηκε με πόρους 64 εκ. €. Έχουμε ξεκινήσει από κοινού με τις Περιφέρειες, εκτεταμένη διαβούλευση, με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα (έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ΑΜΘ, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Β. Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο).

 2. Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (δράσεις 4.2.1 και 4.2.2) προκηρύχθηκε με 150 εκ. € και εκδήλωση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος που έφτασε τα 600 εκ. €.

 3. Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, προκηρύχθηκε με 443 εκ. Με τροποποιήσεις στα κριτήρια ένταξης επαναπροκηρύξαμε τη Βιολογική Κτηνοτροφία με 218 εκ. €, ενώ θα ακολουθήσει και η 2η πρόσκληση για τη Βιολογική Γεωργία με 100 εκ. €.

 4. Γενετικοί Πόροι στη κτηνοτροφία προκηρύχθηκε με 17 εκ. € για την ένταξη φορέων αναπαραγωγής καθαρών φυλών καθώς και Ομάδων Παραγωγών και συνεταιρισμών.

 5. Νέοι Γεωργοί προκηρύχθηκε με 241 εκ. €. Εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση 10.000 υποψήφιοι στους οποίους και καταβλήθηκε η α΄ δόση ενίσχυσης, ενώ εξασφαλίσαμε και τους πόρους για την ένταξη όλων των επιλαχόντων της 1ης πρόσκλησης. Ταυτόχρονα, δημοσιεύθηκε και η 2η πρόσκληση του μέτρου με 27 εκ. €. Συνολικά θα δεσμευτούν 300 εκ. € για την ένταξη 16.000 περίπου νέων γεωργών.

 6. Κατάρτιση Νέων Γεωργών προκηρύχθηκε με 10,2 εκ. € Ήδη ολοκληρώθηκε από τον ΕΛΓΟ η κατάρτιση 12.000 οφελουμένων, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

 7. Μείωση της νιτρορύπανσης από γεωργική δραστηριότητα προκηρύχθηκε με 200 εκ. €. Και στο μέτρο αυτό λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος με αιτήσεις που έφτασαν στα 600 εκ. € προχωρούμε σε υπερδέσμευση της τάξης του 30% (60 εκ. € επιπλέον).

 8. Comfusio προκηρύχθηκε με 15 εκ. € (εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων). Ήδη προδημοσιεύτηκε η 2η πρόσκληση για μηλοειδή-ροδάκινα ύψους 20 εκ. €.

 9. Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες. Προδημοσιεύτηκε με 15 εκ. € με στόχο τη μείωση της χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες.

 10. Επενδύσεις αντιχαλαζικής προστασίας, το οποίο προκηρύχθηκε με 12,5 εκ. €.

 11. Εξισωτική αποζημίωση με προκηρύξεις 716 εκ. € αθροιστικά για τα έτη 2016, 2017 και 2018, για τη στήριξη της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

 12. Δημόσιες επενδύσεις μέσω του LEADER, οι οποίες προκηρύσσονται από τις ΟΤΔ σε συνέχεια της έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων (με δημόσια δαπάνη 322 εκ. € για το ΠΑΑ και 54 εκ. € για το ΕΠΑλΘ) με πολυταμειακό και πολυτομεακό χαρακτήρα, ενώ θα ακολουθήσουν σύντομα και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Επιπλέον, επαναπροκηρύχθηκε με 20 εκ. € το LEADER για περιοχές που δεν έχουν πρόγραμμα (πχ Ιόνια νησιά/Κεφαλονιά και Ζάκυνθος).

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί 34 προσκλήσεις για δημόσιες επενδύσεις από το CLLD: Αιτωλικής, Αχαΐας, Βορείου Πελοποννήσου, Δράμας, Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου, Σερρών, Ηρακλείου, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λασιθίου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Νοτίου Ηπείρου, Ολυμπίας, Πάρνωνα, Πέλλας, Ροδόπης, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Ορεινού Μυλοποτάμου - Μαλεβιζίου, Δημοσυνεταιριστικής Εταιρείςα "ΕΒΡΟΣ", Νήσων Αττικής, Ελικώνα– Παρνασσού, Βορείου Έβρου, Λέσβου, Χίου, Στερεάς Ελλάδας, Πιερικής, Τριχωνίδας, Μεσσηνίας, Φωκικής, Κρήτης ύψους 57.267.300 ευρώ.

Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν προκηρυχθεί ανέρχεται σε 3.010.885 εκ. € και αντιστοιχεί στο 53,36% του Προγράμματος.

 

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα