Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020 10:10

Ο Στ. Αναστασόπουλος για πρόσκληση αλλοδαπών εργατών γης στη Μεσσηνία

Ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος απέστειλε ενημερωτική επιστολή στους Δημάρχους, στους προέδρους Κοινοτήτων, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Συλλόγων και Ομάδων παραγωγών της ΠΕ Μεσσηνίας, με την οποία τους ενημερώνει για τη δυνατότητα πρόσκλησης πολιτών τρίτων χωρών προς κάλυψη των αναγκών σε εργατικό δυναμικό, στα πλαίσια της ελαιοκομικής περιόδου.

Στην επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Δυνατότητα κάλυψης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό εν όψει της ελαιοκομικής περιόδου»

Σας ενημερώνουμε ότι στην πρόσφατη σύσκεψη, της 10ης Σεπτεμβρίου 2020, για το σχεδιασμό των αναγκών σε εργατικό δυναμικό από πολίτες τρίτων χωρών για την διετία 2021-2022, έθεσα το θέμα των άμεσων αναγκών για την ερχόμενη ελαιοκομική περίοδο και αναδείχθηκε η δυνατότητα να γίνουν προσκλήσεις.

Πράγματι υπάρχει ακόμα χρόνος και όποιοι εργοδότες (ελαιοπαραγωγοί, ιδιοκτήτες διαφόρων αγροτικών εκμεταλλεύσεων) επιθυμούν να προσκαλέσουν και να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, μπορούν να το κάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 42 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/01-05-2020).

Αρμόδια υπηρεσία για να απευθυνθεί κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας σχετική αίτηση, είναι: η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 173, Καλαμάτα, ΤΚ 24134 – τηλ.: 2721362760-772).
Η αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία & έτος γεννήσεως, αριθμός διαβατηρίου και ιθαγένεια) καθώς και το σημείο συνοριακού ελέγχου από το οποίο θα εισέλθουν, αποστέλλεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – Ταχ.Δ/νση: Αθηνών 173, Καλαμάτα, ΤΚ 24134) και συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της σελίδας των διαβατηρίων με τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και με:

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
βα) θα απασχολήσει τον/τους συγκεκριμένους πολίτες τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,
ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω εκτάκτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και πρόσφατη βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Μεσσηνίας για τη συνολική δυναμικότητα της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θα αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία αυτού (ονοματεπώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος, Α.Φ.Μ., Δ/νση κατοικίας και τηλ. επικοινωνίας) και θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του.
Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων, προκειμένου αυτές να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία με προξενικές αρχές.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4690/2020(ΦΕΚ104/τΑ/30-05-2020), οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 42 της προαναφερθείσας ΚΥΑ, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο.

Επιπλέον η είσοδος στη χώρα των αλλοδαπών εργατών υπόκεινται σε όλους τους απαραίτητους υγειονομικούς ελέγχους για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Παρακαλούμε για την συνδρομή σας προς ενημέρωση - διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων εργοδοτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.»

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα