Τετάρτη, 20 Μαϊος 2020 14:04

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Ερώτηση σχετικά με την ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που συμπιέζουν τις τιμές των παραγωγών συνυπέγραψε ο βουλευτής Μεσσηνίας και Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης, μαζί με 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος γεωργικής πολιτικής, που είναι σαφώς περισσότερο προσανατολισμένο στις ανάγκες της αγοράς απ' ότι στο παρελθόν, η προστασία έναντι αθέμιτων πρακτικών έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς, οι εν λόγω αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκδόθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» και σύμφωνα με αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονιστούν στο στόχο της Οδηγίας που είναι «η θέσπιση ελάχιστου ενωσιακού προτύπου προστασίας, εναρμονίζοντας αποκλίνοντα μέτρα των κρατών μελών που αφορούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» θεσπίζοντας νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μέχρι το 2021.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ισπανική κυβέρνηση πρόσφατα νομοθέτησε μέτρα για την προστασία των παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των χονδρεμπόρων και του λιανοεμπορίου.
Τα εν λόγω μέτρα καθιστούν υποχρεωτική την συνεκτίμηση του κόστους παραγωγής στη διαμόρφωση των τιμών. Επιπλέον, εισάγουν το κόστος παραγωγής ως «ελάχιστο στοιχείο/βάση» στις συμβάσεις παραγωγού και μεταποιητή με ένα πρότυπο σύμβασης που περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα στοιχείων κόστους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως σπόροι, λιπάσματα, φυτο-προστατευτικά, ενέργεια κ.λ.π «με στόχο να γίνουν οι τιμές πιο δίκαιες και πιο διαφανείς».
Στη σχετική νομοθεσία μάλιστα, προβλέπονται πρόστιμα ύψους έως 1 εκατ. Ευρώ όταν τα προϊόντα πωλούνται κάτω του κόστους.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης:

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εναρμόνισης της χώρας μας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 «Σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» με την θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων;

-Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στη θέσπιση αυστηρότερων των υφιστάμενων εθνικών κανόνων ώστε να προστατευτεί η γεωργία και οι γεωργοί από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές; Εάν ναι ποιοι είναι αυτοί;

-Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει υπόψη του στον σχετικό σχεδιασμό την πρόσφατα ψηφισθείσα νομοθεσία από την Ισπανική κυβέρνηση (συνεκτίμηση του κόστους παραγωγής στη διαμόρφωση των τιμών, εισαγωγή του κόστους παραγωγής, ως «ελάχιστο στοιχείο/βάση» στις συμβάσεις παραγωγού και μεταποιητή με ένα πρότυπο σύμβασης που περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα στοιχείων κόστους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τέλος, πρόστιμα όταν τα προϊόντα πωλούνται κάτω του κόστους);

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που συμπιέζουν τις τιμές των παραγωγών»


Η αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε διάφορα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διοχέτευση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων «από το αγρόκτημα στο πιάτο», που εμπλέκει μάλιστα και ένα μεγάλο αριθμό φορέων.

Παρά το γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κίνδυνος αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό κάθε οικονομικής δραστηριότητας, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι:
α) η παραγωγή αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως από αβεβαιότητα λόγω τόσο βιολογικών διεργασιών όσο και λόγω της έκθεσής της σε καιρικές συνθήκες,
β) η εν λόγω αβεβαιότητα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα είναι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ευαλλοίωτα και εποχικά,
γ) στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος γεωργικής πολιτικής, που είναι σαφώς περισσότερο προσανατολισμένο στις ανάγκες της αγοράς απ’ ότι στο παρελθόν, η προστασία έναντι αθέμιτων πρακτικών έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς, οι εν λόγω αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκδόθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «Σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Σύμφωνα με αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονιστούν στο στόχο της Οδηγίας που είναι «η θέσπιση ελάχιστου ενωσιακού προτύπου προστασίας, εναρμονίζοντας αποκλίνοντα μέτρα των κρατών μελών που αφορούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» θεσπίζοντας νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μέχρι 1/5/2021 και εφαρμόζοντάς τες μέχρι 1/11/2021.
Σημειώνεται ότι στην Οδηγία προβλέπεται ότι «προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες με στόχο την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από όσους θεσπίζονται με την παρούσα Οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς».

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ισπανική κυβέρνηση πρόσφατα νομοθέτησε μέτρα για την προστασία των παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των χονδρεμπόρων και του λιανοεμπορίου. Τα εν λόγω μέτρα καθιστούν υποχρεωτική την συνεκτίμηση του κόστους παραγωγής στη διαμόρφωση των τιμών. Επιπλέον, εισάγουν το κόστος παραγωγής ως «ελάχιστο στοιχείο/βάση» στις συμβάσεις παραγωγού και μεταποιητή με ένα πρότυπο σύμβασης που περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα στοιχείων κόστους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως σπόροι, λιπάσματα, φυτο-προστατευτικά, ενέργεια κ.λ.π «με στόχο να γίνουν οι τιμές πιο δίκαιες και πιο διαφανείς». Στη σχετική νομοθεσία μάλιστα, προβλέπονται πρόστιμα ύψους έως 1 εκατ. Ευρώ όταν τα προϊόντα πωλούνται κάτω του κόστους.

Επειδή:
- Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η επιχειρηματολογία περί μη δυνατότητας παρέμβασης στην αγορά και τον ανταγωνισμό δεν έχει καμία βάση.
- Η γεωργική κοινότητα ήδη αντιμετωπίζει εγγενείς δυσκολίες καθώς και εξωγενείς απειλές, όπως αυτή του κορονοϊού.
- Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού.
- Η Οδηγία προβλέπει την δυνατότητα θέσπισης και αυστηρότερων εθνικών κανόνων από αυτούς της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα