Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018 22:26

Απάντηση Κομισιόν σε Παπαδημούλη για την ανάγκη στήριξης της αγροβιοποικιλότητας στην Ελλάδα

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη: «Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν δεσμεύσεις με στόχο την αύξηση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές περιοχές και την προώθηση δράσεων που προάγουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των γενετικών πόρων στη γεωργία».

· Δημ. Παπαδημούλης: Να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ειδικές πολιτικές ενίσχυσης της αγροβιοποικιλότητας καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα δώσουν κίνητρα στους αγροτικούς πληθυσμούς.

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την δραματική μείωση των αβελτίωτων φυτικών πληθυσμών και την ανάγκη στήριξης της αγροβιοποικιλότητας σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Υγίας Βιτένις Αντριουκαϊτης απαντώντας στον κ. Παπαδημούλη σημειώνει πως μετά και την απόρριψη από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο της πρότασης για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά, “επί του παρόντος δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω αναθεώρηση των εν λόγω οδηγιών”.

Επιπλέον, ο αρμόδιος Επίτροπος υπενθυμίζει τις Ευρωπαικές πολιτικές σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη οι οποίες “παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν δεσμεύσεις με στόχο την αύξηση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές περιοχές και την προώθηση δράσεων που προάγουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των γενετικών πόρων στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας ειδικών αβελτίωτων πληθυσμών”.

Τέλος η Κομισιόν αναφέρει πως στα πλαίσια του προγράμματος “Ορίζων 2020” “στηρίζει δραστηριότητες για τη βελτίωση της αξιολόγησης, του χαρακτηρισμού, της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης της γεωργικής βιοποικιλότητας”, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων γενετικών πόρων ντόπιων φυλών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για κράτη με πλούσια βιοποικιλότητα και τοπικούς φυτικούς πληθυσμούς, όπως η Ελλάδα.

Σε ερώτηση του προς τη Κομισιόν, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου κ. Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος την ανάγκη αναθεώρησης των οδηγιών 2008/62/ΕΚ και 2009/145/ΕΚ με στόχο την θωράκιση της αγροβιοποικιλότητας, είχε ζητήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα “για την ξεχωριστή ή την από κοινού αναθεώρηση των εν λόγω οδηγιών, δεδομένης και της βιολογικής και οικονομικής τους σημασίας” ενώ ταυτόχρονα είχε ζητήσει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία “θα δώσουν κίνητρα στους αγροτικούς πληθυσμούς για τη συνέχιση της καλλιέργειας των συγκεκριμένων αβελτίωτων πληθυσμών”.

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003611/2018 προς την Επιτροπή Θέμα: Αβελτίωτοι φυτικοί πληθυσμοί

Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της εντατικής γεωργίας τις τελευταίες δεκαετίες, η καλλιέργεια αβελτίωτων πληθυσμών μειώθηκε δραματικά. Ένας σημαντικός αριθμός αβελτίωτων πληθυσμών εξακολουθεί να επιβιώνει σε τράπεζες φυτογενετικού υλικού ή μέσω των αγροτών και των καλλιέργειών τους. Οι πληθυσμοί αυτοί είναι σημαντικοί για τις τοπικές οικονομίες ορεινών και νησιωτικών περιοχών, όπως επίσης και για την κλιματική αλλαγή.

Οι οδηγίες 2008/62/ΕΚ και 2009/145/ΕΚ έδωσαν την δυνατότητα εγγραφής των ετήσιων εγχώριων αβελτίωτων πληθυσμών καλλιεργούμενων πληθυσμών στους Εθνικούς Καταλόγους των κρατών μελών της ΕΕ. Δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή τους, υπάρχει επαρκής εμπειρία σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά τους και η αναθεώρησή τους κρίνεται αναγκαία. Οι οδηγίες προέβλεπαν στα άρθρα 25 και 35 την αξιολόγησή τους μέχρι το 2013, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Μια τέτοια αναθεώρηση δεν πρέπει να περιμένει μια ευρύτερη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις βελτιωμένες ποικιλίες, αφού διαφέρουν δομικά από τους εγχώριους αβελτίωτους πληθυσμούς.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ξεχωριστή ή την από κοινού αναθεώρηση των εν λόγω οδηγιών, δεδομένης και της βιολογικής και οικονομικής τους σημασίας;

2. Μέσω ποιων ειδικών πολιτικών ενίσχυσης της αγροβιοποικιλότητας και χρηματοδοτικών εργαλείων θα δώσει κίνητρα στους αγροτικούς πληθυσμούς για τη συνέχιση της καλλιέργειας των συγκεκριμένων αβελτίωτων πληθυσμών;

E-003611/2018 Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16.8.2018)

Οι οικείες οδηγίες αξιολογήθηκαν στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνόδευε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά1. Μετά την απόρριψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόταση αυτή αποσύρθηκε από την Επιτροπή και, επί του παρόντος, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω αναθεώρηση των εν λόγω οδηγιών.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν δεσμεύσεις με στόχο την αύξηση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές περιοχές και την προώθηση δράσεων που προάγουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των γενετικών πόρων στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας ειδικών αβελτίωτων πληθυσμών.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόκλησης 2 του προγράμματος «Ορίζων 2020» (πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία), στηρίζει δραστηριότητες για τη βελτίωση της αξιολόγησης, του χαρακτηρισμού, της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης της γεωργικής βιοποικιλότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη επιτόπιων γενετικών πόρων ντόπιων φυλών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων αξίας (βλ. έργα DIVERSIFOOD ή TRADITOM). Δύο υπό εξέλιξη δράσεις συντονισμού και στήριξης αποσκοπούν στην αύξηση των δυνατοτήτων για επιτόπια διατήρηση σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και σε επίπεδο κήπου (έργα DYNAVERSITY και FARMERS PRIDE). Τέλος, κάποια χρηματοδοτούμενα έργα που ασχολούνται με προσεγγίσεις διαφοροποίησης έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν ένα σύμπλεγμα διαφοροποίησης των καλλιεργειών, για τη μεγιστοποίηση των συνεργειών.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

04/2021

Περισσότερο διαβασμένα